November 25, 2015

Copyriot

K247: “Samhällsutmaningar”

Om man inte vill säga ordet “kris”, kan man alltid tala om “samhällsutmaningar”. Det senare ordet har börjat dyka upp allt oftare och blivit något av ett trendbegrepp inom offentlig sektor, så jag blev lite nyfiken på bakgrunden.

Universitetens nya roll är att hantera samhällsutmaningar. Samma påstående har i olika variationer upprepats i officiella dokument från svenska universitet under 2010-talet. Men vad menas?

En sökning i pressarkiven visar att man innan 2010-talet i stort sett aldrig använde ordet “samhällsutmaningar”. Därefter började det leta sig in i jargongen och ordets verkliga genombrott har skett nu under 2015. Ungefär likadant ser det ut i riksdagens databas, där resultatlistan pekar i riktning mot forskningspolitik. Där återfinns ett tidigt omnämnande från 2008 som återspeglar en EU-process om “gemensam programplanering för forskning”. Detta var strax innan finanskrisen utbrott, definitivt innan eurokrisen. Då lät det så här:

Hur Europa reagerar på ett antal viktiga samhällsutmaningar kommer att forma dess framtid under de kommande årtiondena. Dessa utmaningar inbegriper att bevara Europas välstånd inför en ökad global konkurrens, att ta itu med behoven hos dess åldrande befolkning och de utmaningar som invandringen för med sig, att främja en hållbar utveckling, särskilt inom ramen för klimatförändringen, att säkerställa energitillförseln, att bevara miljön och människors hälsa, att säkerställa kvaliteten på livsmedel och dess tillgänglighet samt att trygga medborgarnas säkerhet.
De europeiska medborgarna förväntar sig i ökad grad att lösningarna på dessa utmaningar ska komma genom vetenskap och teknik.

En fotnot preciserar att begreppet samhällsutmaningar: det “omfattar ekonomiska och sociala utmaningar och miljöutmaningar”.

Horizon 2020 är nu EU:s megasatsning på forskning som löper från 2014 och har en budget på 80 miljarder euro. Det hela är strukturerat kring tre “pelare”: spetskompetens, industriell ledarskap och societal challenges“. Härifrån kommer alltså det plötsliga uppsvinget för talet om “samhällsutmaningar” eller “samhälleliga utmaningar”.

Man kan gott ägna en tanke åt den eventuella skillnaden mellan “societal” och “social”. Själv är jag böjd att förneka att det alls finns någon sådan skillnad. Samhällsvetenskap heter ju t.ex. “social science” på engelska, inte “societal science”.
Ändå är det begripligt att man inom EU inte talar om “sociala utmaningar”. Dels eftersom det aktuella forskningsprogrammet har en kraftig slagsida mot teknik och naturvetenskap, på bekostnad av samhällsvetenskap och humaniora. Dels för att adjektivet “social” på många europeiska språk tenderar att associeras till vissa politiska värderingar som ifrågasätter marknadsliberalismen (från vänster eller från höger). Sålunda talar man inte om “social challenges” utan väljer att skjuta en tre extra bokstäver för att få fram uttrycket “societal challenges”.

Enligt den officiella EU-definitionen kan “samhällsutmaningarna” delas upp i sju områden. Men om man tittar på denna sjudelning handlar den inte om separata “utmaningar”. Snarare pekar man ut olika områden där man hoppas på att finna lösningar på de utmaningarna. Vad som sker i den forskningspolitiska manövern är alltså att utmaningarna i sig dras undan från forskningen.

Vi tycks ha hamnat långt från den vision som uttrycktes av regeringen för ett drygt årtionde sedan i Prop. 2004/05:80, som kan ha varit första gången som ordet “samhällsutmaningar” förekom i riksdagstrycket. Då talades det om hur humaniora och samhällsvetenskap “bidrar med framåtblickande visioner, beslutsunderlag och strategier för samhällets organisation”. Man framhöll behovet av “en bättre förståelse för samhällsutmaningarnas bakgrund och orsaker och därmed skapa underlag för åtgärder”. Sådana reflexioner prioriteras inte i Horizon 2020.

Nu under hösten 2015 verkar begreppet “samhällsutmaningar” i allt högre grad ha letat sig in i den partipolitiska retoriken. Det är inte så förvånande att ordet framför allt har använts av Folkpartiet. Inte heller förvånar det att “samhällsutmaningar” i allt högre grad associeras till den flyktingvåg som man kanske inte vill kalla för en “kris”.

av rasmus den November 25, 2015 08:22

November 24, 2015

Copyriot

Transportörsansvaret i ett större perspektiv

Hänger inte riktigt med i vad som händer i Sverige, eftersom jag tillbringar en dryg vecka i Kalifornien. Det senaste verkar alltså vara att regeringen inför ett utökat transportörsansvar. Tidigare har det gällt EU:s yttre gränser men nu när EU-projektet faller sönder – just nu är det vad vi ser, utan tvekan – upprättas flyttar upprättas kontrollerna i stället vid Sveriges gränser.
Så nu ska det tydligen krävas legitimation för att ta tåget över Öresund. Eller så kommer det bara att krävas för den som ser utländsk ut. Det är svårt att säga. Poängen med transportörsansvar är ju att gränskontrollen outsourcas till privata företag.

– Man lägger helt och hållet över ansvaret på privata aktörer som under straffansvar har att tillse så att passagerare har adekvata resehandlingar, säger Roberth Hårdh, chef för Civil Rights Defenders.

Transportörsansvaret som infördes i Schengenkonventionerna och preciserades och skärptes i EU 2001 och i svensk lag 2004, kräver exempelvis att flygbolag och färjeföretag ska göra en förhandsgranskning av passagerare för att avgöra om personerna kan komma att söka asyl (liksom en spontan prövning av om denna asylsökan kan tänkas vara välgrundad). Det är en anledning till att så stor del av flyktinginvandringen i dag sker via smuggling.

Transportörsansvaret nämndes redan i ett av de allra första inläggen på Copyriot i maj 2004. Kopplingen gjordes då mellan gränskontroller och nätpolitik. Samma koppling återkom i senare inlägg (2006) om hur kontrollen över kopieringsmedier tenderar att läggas ut på privata företag:

Oerhört typiskt för vår tids politik, är hur ansvaret för att upprätthålla statliga regleringar “outsourcas” till de företag som står för infrastrukturen. Vi ser det i utlänningslagens nya transportörsansvar, vi ser det i Bodströms EU-förslag om datalagring. Friheten att leverera vissa tjänster ska begränsas, företag ska tvingas att lägga resurser på att övervaka hur kunderna använder infrastrukturen och i utvalda fall kunna bistå staten med information. Skillnaden mot postsystemet och järnvägarna tål att betänkas.

I nollnolltalets fildelningsdebatt kom det efterhand bli allt vanligare att upphovsrättshökar pläderade för att internetoperatörer borde vara ansvariga för att stoppa fildelning, med hänvisning till att flygbolag redan gjorts ansvariga för att stoppa asylsökande.

I arkivet hittar jag också min egen artikel “Flygplatssamhället” från 2010 (även tryckt i Tapirskrift):

Det är slående hur flygplatser har tjänat som förebild och experimentverkstad för regleringen av nätet. Flygplatssamhället innebär att kontrollfunktioner överlåts till privata företag, som tvingas registrera alla kunders aktiviteter vare sig de vill eller inte. Sedan år 2004 gäller en lag om ”transportörsansvar”, gemensamt genomdriven av socialdemokrater och moderater, som innebär att ett flygbolag kan straffas om det släpper ombord resenärer som kan misstänkas vilja söka asyl. Förespråkarna för nya lagar om övervakning av nätet har hänvisat till just denna lag som förebild. Ipred-lagen och Datalagringsdirektivet handlar båda om att nätoperatörer tvingas till att bli underleverantörer av personuppgifter till såväl statliga som kommersiella intressen. Övervakningen går hand i hand med monopolisering, för det blir med tiden uppenbart att dessa känsliga sysslor bara kan överlåtas till licensierade företag, inte vill vem som helst.

Kanske är det värt att fundera ännu ett varv kring de större tendenser som är i rörelse när myndighetsfunktioner överlåts till företag och hur detta samspelar med EU-projektets sönderfallstendens. Särskilt som det nu också verkar talas om en massa nya övervakningslagar som kanske inte har konkretiserats men som troligen inte går att förverkliga helt inom ramen för statsapparaten.

av rasmus den November 24, 2015 19:09

Ubuntu.se

How to create an Ubuntu package from source

Building from source has never been the most popular choice of the less experienced Linux users who are always in the seek for a pre-built package. This is especially the case with Ubuntu users who like convenience and GUIs over power and terminals. Unfortunately, everything in the Linux world gets first released as source, and then it gets packaged for the various distributions and architectures, meaning that you will most probably never find a package of the absolutely latest version of a software that got just released. Thankfully, building an Ubuntu package is a simple procedure that doesn't require any technical or coding knowledge at all. Here's a step by step guide on how to do it.

Using CheckInstall

November 24, 2015 12:30

November 23, 2015

DFRI.se

Kakor, annonsblockering och integritet

Den senaste tiden har det på fler och fler webbplatser dykt upp krönikor som handlar om annonsblockering, inte minst sedan användare av Apples mobiltelefoner nu fått möjlighet att blockera reklam.

Jan Helin, chefredaktör på Aftonbladet överväger att blockera alla som blockar annonser. Washington Post har enligt uppgift redan genomfört adblock-blockering. IDG har skrivit en längre artikel om ämnet. Martin Appel krönikör i samma tidningskoncern tar i hårdare. ”Stoppa gratisätarna!” heter det. Därefter följer en utläggning om hur de som blockar annonser är som grannar i en bostadsrättsförening som inte hjälper till. Vad samtliga dock ”glömmer” att berätta är att de internetanvändare som vänligen tittar på reklamen inte bara profileras på ett olagligt sätt. De utsätts också för andra otäckheter.

Inte nog med att användaren profileras med information så som ålder, kön, intressen, etc. Denna information säljs också vidare. Tekniken som gör detta möjligt blev 2011 olaglig att genomföra utan besökarens samtycke. PTS är nu i slutfasen av sitt tillsynsarbete i ärendet. Givetvis har signalspanings-gänget redan upptäckt det fantastiska i spårningen och börjat använda det för sina egna syften. Det senare går delvis att avhjälpa med teknik, men teknik medför kostnader. Detta är få tidningar eller reklambolag intresserade av.

Den som surfar utan annonsblockering löper också en betydligt större risk att utsättas för skadlig kod (virus, trojaner etc). Problemet är så utbrett att det fått ett eget namn, ”malvertising”, en kombination av de engelska orden ”malware” och ”advertising”. Detta har givetvis redan hänt ett flertal gånger på svenska sajter.

Reglerna för annonsnätverken är hårda. Visst, som innehållsproducent kan du välja bort det mest störande, men inte utan att få betydligt mindre betalt. Allt bygger på att reklamen ska få exekvera kod på slutanvändarens dator via javascript eller flash, komponenter som ofta möjliggör den största integritetsöverträdelsen och som naturligtvis också är den största vektorn för skadlig kod mot webbläsare.

Men hallå, vem är det som gratisäter egentligen?

Så villkoren för att få läsa (eller vara med och städa på gården) är alltså att användare ska acceptera att:
– Så mycket personlig information som möjligt samlas in
– Som sedan säljs vidare till ett okänt antal parter
– Som används av underrättelsetjänster för att profilera dig
– Som ökar sannolikheten för att skadlig kod levereras till din webbläsare
– Utan att be om lov

Använder man en mobiltelefon så påverkas naturligtvis batteritid och telefonens rapphet, samt telefonräkningen. Användarna ska nu betala för nöjet att titta på annonser. Ändå är användarna som delar länkar och bidrar med trafik till sajterna. Givetvis slipper användaren inte några av nackdelarna genom att bli prenumerant. Nej, integritetsproblemen för användaren snarare ökar genom ständig inloggning. Det är inte konstigt att det är svårt att sälja detta.

Många skulle nog hävda att reklamföretag och webbplatser får skylla sig själva. Att de gått över gränsen. Det hade givetvis inte behövt bli så här. Ett arbete för att hantera integritetsproblemen med annonserna påbörjades 2011, men reklamindustrin var föga intresserad.

Trots oviljan från reklamindustrin och därmed också innehållsleverantörerna (DN, SvD m.fl.) att anpassa sig till en ny verklighet så gör Mozilla (Firefox) en insats för att laga det som är trasigt. I ett initiativ kallat ”blockparty” menar Mozilla att vi inte ska blockera annonser specifikt, utan att vi istället ska blockera oacceptabelt beteende. Detta skulle kunna vara sådant som t.ex.
• Bildinnehåll från tredjepart över en viss storlek
• Spårning från tredjepart
• Rörliga bilder
• Ljud
• Programkod från tredjepart
Listan kan göras lång. Ett tydligt tecken på att innehållsleverantörer och reklamköpare har en del att jobba på.

Pagefair, ett företag som under lång tid undersökt annonsblockering (och också tillhandahåller en annonsblockerar-blockerare), mäter att 25% av alla i Sverige använder annonsblockerare. Vi ligger med andra ord långt efter världsmästarna Polen på 35%. Pagefair har också undersökt vad som skulle få människor som inte installerat en annonsblockerare att göra detta. Över 50% ansåg att spårning på nätet skulle vara avgörande.

Interactive Advertising Bureau (IAB) avger en läpparnas bekännelse i en artikel där de lanserar initativet LEAN, ett försök att återfå förtroendet från alla som tröttnat på reklamindustrins övertramp. Samtliga punkter är lovvärda, men den uppmärksamme läsaren ser genast att det saknas något om spårning. Så vi har alltså en reklamindustri som lovar bot och bättring samtidigt som innehållsleverantörerna hotar med blockering mot de som ledsnat.

Det som talar emot att denna blockering verkligen kommer att ske är givetvis att det blir larvigt att blockera de som faktiskt använder internet i stor omfattning, dvs de med annonsblockerare, det är nämligen samma kundgrupp som delar artiklar. Blockera på, men acceptera då också att ”virala länkar” helt upphör.

Blockering har dock fler konsekvenser. Sannolikheten att ett ”enginering war” uppstår, där medel och motmedel mellan annonsblockerare och innehållsleverantörer ständigt utvecklas är stor, och inte något som innehållsleverantörerna har en rimlig chans att vinna.

Tyvärr är det också så att även om det skulle gå att låsa ute alla med annonsblockerare, tex med hjälp av sk betalväggar,  så sker något annat. Nyheter är nämligen en ”commodity” och de som inte längre kan nå etablerad media söker istället nyheter på annat håll. Den som blir först med att erbjuda spårsningsfria nyhter får alltså monopol på nyhetsfördelningen till 25% av internetanvändarna i Sverige och därmed möjligheten att påverka. Vi kan anta att de flesta inte kommer att vilja ge någon ensamt spelrum på den marknaden.

av andreas den November 23, 2015 22:18

November 22, 2015

Påvels blogg

Ny fantastisk bok!

Jag har nu avslutat nästan tio års forskning genom boken Baronens tårar Arkeologi och passion i Götiska förbundet. Boken handlar om arkeologins historia under tidigt 1800-tal och ger nya perspektiv på det famösa Götiska förbundet med berömda medlemmar som Esaias Tegnér, Erik Gustaf Geijer och Jacob Adlerbeth.

Ett snabbt sätt att förstå vad boken handlar om är att läsa baksidestexten:

Götiska förbundet var en brokig skara festglada stollar, skalder och patrioter under tidigt 1800-tal. Forntiden var en förlorad Guldålder och bröderna hade en plikt att fornforska och kartlägga de gamla göternas bedrifter.

Göterna undersökte och spekulerade. De skapade stenåldern, grävde ut jättegravar och reste land och rike runt för att dokumentera fornlämningar, fridlysa och värna. De skrev lagar och gav namn. Förbundet var Sveriges första arkeologiska sällskap. Man förvandlade förlegad antikvarianism till vetenskaplig arkeologi.

I centrum fanns Skriftvårdare Jacob Adlerbeth (1785–1844), den vänfaste Redlige Rolf. Adlerbeth var förbundets själ och hjärta. Han bekostade resor, granskade avhandlingar och såg till att böcker om arkeologi blev tryckta. Forntiden var hans passion och han var motorn i svensk arkeologi.

Påvel Nicklasson är docent i arkeologi vid Lunds universitet och visar hur Adlerbeth och hans bröder skapade arkeologi ur sorg och bedrövelse när:

All vanhelgd på en gång inbröt i den sämsta metallens Ålder.

Omslag och baksida. Andy Warhol möter Jacob Adlerbeth!

Omslag och baksida. Andy Warhol möter Jacob Adlerbeth!

 

I boken berättar jag om hur stenåldern blev till, om en halländsk jättegrav, om hur den utfattige Pehr Wilhelm Tholander löste kilskriftens gåta samt varför Götiska förbundets skriftvårdare, Jacob Adlerbeth, satsade allt på arkeologi.

Det blev många vackra sidor skriva i LyX

Det blev många vackra sidor skrivna i LyX

Boken är på 400 sidor, inbunden i A4-format och utgiven i Arkeologiska institutionen i Lunds skriftserie. Illustrationerna är i färg och svartvitt. Troligen är det den bästa bok som skrivits.

 

Fri programvara

En förutsättning för att genomföra ett sådant här mångårigt forskningsprojekt är de datorprogram man använder. Jag har uteslutande använt fri programvara. Enda undantaget är omslaget som ett proffs hjälpte mig med i InDesign. Fri programvara är bred och finns för alla arbetsuppgifter.

Mina huvudprogram har varit:

 • OpenOffice Writer. Jag började skriva några kapitel i OpenOffice ordbehandlingsprogram. LibreOffice är arvtagaren till OOo och kan allt.
 • LyX blev något år in i projektet mitt skrivprogram. Det är överlägset alla ordbehandlingsprogram för den här typen av projekt. Jag har kunnat skicka kollegor snyggt typsatta utkast under arbetets gång och möjligheterna till kontroll, anteckningar och design är oslagbara. Tryckeriet tog min PDF-fil rakt av så i praktiken har jag använt ett och samma program från idé till färdig bok. Det är ett fruktansvärt effektivt sätt att arbeta eftersom man bara behöver lära sig ett program. Om jag hade använt ett ordbehandlingsprogram hade jag fått sätta boken i ett annat program och jag hade inte alls haft samma kontroll. LyX är det program jag som akademisk skribent letat efter!
 • Kile och Gummi. LyX är ibland inte det bästa programmet då man vill arbeta med layout och testa LaTeX-kod. Jag föredrar rena LaTeX-redigerare för att kunna pilla med kodning. Då allt stämmer kopierar jag över koden till LyX. Kile har massvis med funktioner medan Gummi har fördelen att de ändringar omedelbart och automatiskt uppdateras i PDF:en. Det är suveränt då man arbetar med grafik och layout. Givetvis hade jag kunnat använda en ren LaTeX-redigerare för hela projektet. Jag tycker dock att den extra hjälpen i LyX med mallar, automatiska inställningar och enkelhet är värdefulla och sparar mycket tid.
 • Jag har använt GIMP för all bildredigering. GIMP är lite speciellt och inte lika avancerat som till exempel Photoshop. Det duger dock förträffligt till att beskära, rotera, göra bilder ljusare eller mörkare med mera. Lär man sig GIMP kan man bearbeta bilder snäppet under proffsnivå och det är fullt tillräckligt för alla utom proffs.
 • FocusWriter. Ibland vill man göra en snabb anteckning, en lista på böcker man ska kolla upp eller bara testa en idé i skrift. FocusWriter är superbt för sådana saker. Man slipper krånglet i vanliga ordbehandlingsprogram och kan fokusera på vad man skriver. Detta blogginlägg är skrivet i FocusWriter.

Alla dessa fantastiska program kostar tillsammans 0 kr. Givetvis kan (och bör) man skänka en slant till utvecklarna så att de inte ledsnar.

Programmen har snurrat i Linux. Jag har oftast använt Kubuntu. KDE är den bästa skrivbordsmiljön om man arbetar avancerat på en dator. Framför allt uppskattar jag filhanteraren Dolphin där man kan installera tillägg. Ett sådant som jag verkligen använt är KDE service menu PDF. Med hjälp av det kan man konvertera, komprimera och trixa med PDF-filer i högerklicksmenyn istället för att antingen använda långsamma specialprogram eller ge krångliga terminalkommandon. Tillägget har sparat många timmars arbete.

Sammanlagd kostnad för operativsystem: 0 kr. Givetvis kan (och bör) man skänka en slant också till sin favoritdistribution så att den kan leva vidare.

 

Varför fri programvara?

Fri programvara har varit en förutsättning för ett långt och invecklat projekt. Jag har inte haft ett enda problem med filformat eller med att öppna gamla filer. Tio år gamla filer har hängt med i alla uppdateringar av LyX och går utmärkt att kompilera till PDF. Jag förväntar mig att kunna öppna och kompilera filerna om tio år om jag skulle vilja ge ut en andra upplaga.

Filformatet ODF i FocusWriter gör att jag kan öppna textfiler i vilket ordbehandlingsprogram som helst.

Det enda problem jag haft var med omslaget som gjordes av ett proffs i InDesign. Jag kunde inte öppna filerna utan fick tala om vad jag ville ha gjort. Jag tvivlar på att filen kommer att gå att öppna om tio år. Adobe är alldeles för girigt för det.

 

Alternativ?

Hade jag arbetat i Windows hade Windows kostat att uppdatera och hålla i skick med antivirusprogram och annat trams. Jag hade i princip kunnat använda samma eller motsvarande program men fått arbeta mer med underhåll och uppdateringar i ett långsammare och sämre system.

Hade jag valt att använda proprietära program hade jag fått betala tusenlappar för ett ordbehandlingsprogram. Under tio år hade jag säkert varit tvungen att betala flera gånger i takt med nya programversioner. Program som Photoshop och InDesign för bildbehandling och sättning hade kostat ännu mer.

Det hade även kunnat bli problem med tryckeriet som förvisso använder Adobes produkter, men där versionsnummer kan vara avgörande om en fil går att öppna eller ser likadan ut hos dem som hos mig.

Jag har kunnat behålla datorer längre än vad som hade varit möjligt med proprietära program. LyX/LaTeX kräver minimalt med datorkraft. Proprietära program och operativsystem har som affärsidé att man ska köpa ny dator ofta eftersom man då ska tvingas betala för operativsystemet en gång till. Den besparingen har jag använt för att köpa stor skärm, extra hårddiskar, skön stol och annan kringutrustning. Jag har det mycket bekvämt då jag arbetar. Min stationära dator, som jag skriver mest på, är snart ett decennium gammal och fungerar utmärkt.

Den springande punkten är att slutresultatet inte hade blivit bättre med proprietära program och operativsystem. Jag hade förhoppningsvis nått samma mål men med mer arbete och större kostnader. Varför ska man krångla till det för sig?

Proprietära filformat hade inneburit att jag när som helst inte hade kunnat öppna mina filer eller varit tvungen att köpa den senaste programversionen för att komma åt vad jag skrivit. Då ett program uppdaterar sitt filformat hade jag kunnat få problem med något annat program och varit tvungen att uppdatera. Sådana problem är vardagsmat för mina kollegor som skryter med sina nya dyra program och nya datorer, men som inte kommer åt vad de skrev för tio år sedan.

För den som vill läsa om arkeologi i Götiska förbundet eller se vad man kan åstadkomma med fri programvara kan köpa en bok genom att kontakta mig på bloggen!

flattr this!

Flattr this!

av Påvel Nicklasson den November 22, 2015 19:14

November 21, 2015

Ubuntu.se

Ubuntu Studio Is a Treasure Trove for Creative Types

Ubuntu Studio 15.10 is a one-stop Linux OS shop for most creative people. It bundles a nearly full range of multimedia content-creation applications for workflows involving audio, graphics, video, photography and publishing.

The developers describe this distro as a multimedia content-creation hub for all five creative workflows. The last element -- publishing -- is the weakest link. The publishing category in terms of the traditional wordsmithing genre is missing.

Sure, you could take the time and effort to track down various desktop publishing and authoring tools. You can install tools for book publishing from the

November 21, 2015 06:04

November 20, 2015

DFRI.se

Den ökända besten från Troja

Statsministern säger nu att han vill ge polisen de verktyg han tror behövs och tillsätter en utredning om att tillåta användandet av så kallade trojaner. Detta i samma andetag som han säger att vi inte får montera ner det öppna samhället.

En trojan är ett datorprogram som smyger sig in i en dator under falsk flagg. Väl på plats utför den det som ägaren av trojanen säger åt den att göra. Avlyssna rummet där datorn står, kopiera filer från hårddisken, spionera på datorns ägare genom webbkameran eller utföra saker på nätet i ägarens namn är bara några av de saker som kan göras.

Det finns många problem med den här idén. Flera av dem nämns i en DN-artikel från igår — hur får myndigheter tag i de här programmen, hur ser man till att programmen används på enbart lagliga sätt och hur kan polisen försäkra sig om att de säkerhetsbrister som trojanen använder sig av inte utnyttjas av tredje part utan tillåtelse från domstol m.m. Ett av problemen som förtjänar mer uppmärksamhet är omfattningen av intrånget som ett sådant här tvångsmedel skulle innebära.

Om polisen skulle få tillstånd att använda trojaner så som man idag använder husrannsakan så har vi skapat ett stort problem. De flesta liknelser med en husrannsakan haltar ordentligt då ett dataintrång till skillnad från en husrannsakan inte kan genomföras utan att polisen aktivt undanhåller viktig information om säkerhetsbrister i programvara och datorhårdvara. Detta skulle kunna jämföras med att polisen har en specialnyckel till alla lås i landet. Eftersom det är sårbarheter i programvara som gör den den här tekniken möjlig är det heller inget som säger att det endast är svenska myndigheter som har tillgång till säkerhetsbristerna.

I och med Edward Snowdens avslöjanden från 2013 vet vi att FRA genomförde s.k. aktiv signalspaning vilket tyder på att svenska myndigheter redan har utnyttjat sin position och särlagstiftning på ett sätt som inte kan vara i enlighet med riksdagens mål med FRA-lagen. Vi måste verka för en stark rättssäkerhet och bör inte ge polisen befogenheter som oundvikligen utsätter datoranvändare i och utanför Sverige för fara.

För den som menar allvar med löftet att inte montera ned det öppna samhället är det självklart att förslaget med trojaner skall motarbetas.

av Linus den November 20, 2015 21:49

November 17, 2015

DFRI.se

MeraKrypto i Göteborg och Malmö

oej (Olle E. Johansson) fortsätter att dra i MeraKrypto. Nu har han
överträffat sig själv och fått ihop två event i december!

Gå på det här om ni har chansen. Info från oej:

Vi kör #meraKrypto i Göteborg den 1 december och i Malmö den 8 december.

Programmet för Göteborg finns här:
http://www.meetup.com/MeraKrypto-Goteborg/events/226723218/

Lyssna på mig, Jakob Schlyter och Per-Erik Eriksson och få en rejäl
injektion av TLS och krypto!
Ta kontakt med Per-Erik om du vill vara med och prata på kommande
event i Göteborg.

Programmet för Malmö kommer snart. Vi kommer att vara på Foo Café på
kvällen den 8 december.

Boka i era almanackor nu och anmäl er på webben så fort det kommer upp.

av Linus den November 17, 2015 10:42

November 16, 2015

Copyriot

Recension av Paul Masons “Postcapitalism”

I dag publiceras min recension av Paul Masons bok Postcapitalism. Om innehållet finns massor av mer att säga, varav en del lär komma upp här på bloggen, en del kanske i kväll. Jag känner för att spara många av mina invändningar tills fler har hunnit läsa boken, för den förtjänar att vara en startpunkt för diskussioner.

Visst ryms där en mängd små naiva exempel och stora vita fläckar, men blotta ambitionsnivån är sådan att vi bjuds på en ovanligt fantasieggande karta över dessa fläckar. Framför allt är Postcapitalism

rysligt välskriven och njutbar att läsa. När kommer översättningen?

Några andra som hunnit skriva om boken är P O Ågren i Västerbottens-Kuriren, Jon Weman i Helsingborgs Dagblad, Karin Pettersson i Aftonbladet, Remi Nilsen i Klassekampen och Evgeny Morozov i Morgenbladet; se även Frederick H Pitts för en mer teoretiskt djuplodande diskussion.

av rasmus den November 16, 2015 10:52

Ubuntu.se

10 Things To Do After Installing Ubuntu 15.10

Your Ubuntu 15.10 Wily Werewolf download has finished, and installation has begun. Now you’re wondering what to do next.

Well, no worries, we’re here to help.

Below you’ll find our list of the top 10 things to do after installing Ubuntu.

You’ll find plenty of useful tips and suggestion in this post if you’re new to Ubuntu. It’s not comprehensive though so do also check out the comments at the bottom to read other users’ advice about their post-install must-dos!

Waffle served up, now for the cream.

1. Learn What’s New

November 16, 2015 08:47

November 13, 2015

DFRI.se

Styrelsemöte #8 2015

Nu på söndag håller DFRI sitt åttonde styrelsemöte under 2015. Medlemmar hjärtligt välkomna, anmäl medverkan på dfri@dfri.se.

av Linus den November 13, 2015 23:33

Ubuntu.se

Ubuntu 16.04 Release Schedule

Ubuntu 16.04 Release Schedule is out. This long terms support (LTS) release will be coming on 21 April 2016. Important dates of the release schedule are listed below:


 • Alpha 1 – 31 December
 • Alpha 2 28 January
 • Feature Freeze 18 February
 • Beta 1 – 25 February
 • UI Freeze – 10 March
 • Final Beta 04 March

November 13, 2015 16:03

11 Years of Ubuntu: History Revisited (2015)

Ubuntu has touched the lives of many among us in different ways. I can't speak for everyone here and hence I will share a few of my experiences with Ubuntu. For me, Ubuntu was the gateway to Linux and to the whole open source way of thinking. Ubuntu taught me that computers are not all about Windows OS and that there are far better alternatives than the "default" Windows desktop which you have been made to see and learn from a younger age. Lets go back in time and see how Ubuntu evolved over the years to become what it is now - a totally awesome, user-friendly and fast changing Linux based distro for 'human beings'.

A Brief History of Ubuntu
A new version of Ubuntu is released every 6 months

November 13, 2015 15:57

Copyriot

Samtal om Wikipedia och postkapitalismen

Förra månaden disputerade Arwid Lund i biblioteks- och informationsvetenskap på avhandlingen Frihetens rike. Wikipedianer om sin praktik, sitt produktionssätt och kapitalismen

. Dess omfång är enormt: 670 sidor (alltså en bit över min egen avhandling). Ur en sammanfattning:

De senaste tio åren har begrepp som webb 2.0, playbour och prosumers förökat sig inom det som samhällsvetenskapen kallar för den kognitiva kapitalismen; en kapitalism som i allt högre grad beror på ett tänkande och kunnande som inte helt går att införliva med maskiner och infrastruktur. /…/
Lund frågar sig om det i den allmänningsbaserade jämlika produktionen av Wikipedia finns en underström av kritik och frigörande öppningar mot ett postkapitalistiskt samhälle?

Här anas en beröringspunkt med Paul Masons uppmärksammade (och ganska tjocka) bok Postcapitalism som utkom samtidigt med nämnda avhandling. Fast medan Mason är ganska säker på att Wikipedia kan ses som en modell för ett framtida samhälle, är nog Lund mer benägen att problematisera svaret på frågan.
Jag tänkte ta upp detta nu på måndag (16 november) när jag är inbjuden att leda ett samtal med Arwid Lund i Aspuddens bokhandel. Kom gärna dit och ställ era egna frågor!

av rasmus den November 13, 2015 13:09

K246: Kris mot kris, som på räls

“Något håller på att gå sönder i Sverige.” Meningen inledde Socialdemokraternas valmanifest 2014, men skulle lika gärna kunna hämtas från nästan vilken borgerlig opinionsbildare som helst senaste året.
“Sverige går mot systemkollaps”, sa utrikesminister Margot Wallström i förra veckan, ett citat som med sin direkta koppling till flyktingströmmarna entusiastiskt har plockats upp av det som kallas alternativmedia. De senaste månadernas flyktingmottagning har onekligen ansträngt systemen, men kollapstanken har legat där och grott länge, hos många. Samtidigt spås förstås rekord för julhandeln, som varje år.
Det finns något här som är värt att nysta i.

Så skriver Isobel Hadley-Kamptz. Betraktelsen tangerar vad som skrevs här förra månaden, om hur sammanbrottsteorierna blivit allmängods över hela det politiska spektrat. Här finns flera möjliga riktningar att nysta i.

Det finns något här som är värt att nysta i. Inte bara skillnaden mellan de konkreta levnadsförhållandena, som för nästan alla svenskar förbättras stadigt varje år, och bilden av de tilltagande sprickorna i muren. Inte heller bara mellan reallöneökningarna för de många och försämringarna för de få, tilltagande otrygghet på arbetsmarknaden, ökad barnfattigdom, segregering, ojämlika skolor och framtidsutsikter.

Vi måste även fråga oss om “de konkreta levnadsförhållandena” verkligen går att avgränsa. Är inte motsättningen mellan konkret och abstrakt lika missvisande som den marxistiska dogmen om bas och överbyggnad? För våra verkliga liv byggs ju upp med hjälp av abstraktioner. Vad ska vi annars kalla sådant som medborgarskap och äktenskap, hyreskontrakt och banklån? Det är abstraktioner som givits juridisk stadga. Än mer abstrakt blir det när vi börjar skåda in i framtiden. När vi räknar med hur saker ska utveckla sig i framtiden, till exempel med att vi ska få en pension när vi blir gamla och att pensionspengarna ska besitta en viss köpkraft. Denna framtida köpkraft existerar inte i den konkreta världen utan är rent abstrakt. Men den ligger till grund för konkreta beslut om hur vi lever våra liv idag.

Abstraktionerna bygger som sagt våra liv, våra samhällen. För att bygga vidare på byggmetaforen (ursäkta den språkliga rundgången), går det förstås att fråga sig vilken roll som de spelar. “När huset är byggt bör man ta bort byggnadsställningarna”, skrev Nietzsche. Men rör det sig inte snarare om murbruk? Om vi tänker oss att “det konkreta” är tegel och “det abstrakta” är cement, finns inte längre någon motsättning mellan att “de konkreta levnadsförhållandena” blir bättre samtidigt som alla talar om “de tilltagande sprickorna i muren”. En mur kan spricka alldeles oavsett de enskilda tegelstenarnas hållfasthet.

I ett annat flöder läser jag någon, troligen en vänsterpartist, som skriver:

OECD påpekar att det går bra för Sverige! Allt tal om den vanskötta Sverige som går mot systemkollaps är/var ett sätt att skrämma folk. Allt tal om att läget är så dåligt att Sverige inte kan ta emot en enda flykting till är lögn och förbannad dikt fabricerad av M, C, KD, FP, S, MP och SD

Ja, enligt OECD:s senaste konjunkturrapport kommer Sveriges tillväxt att ligga kring 3,0 procent både 2015, 2016 och 2017. Det får räknas som mycket bra med samtida måttstock. Även om metaforen i Aftonbladets rubrik ger visst skäl till oro – “Sveriges ekonomi går som på räls” – så säger ju OECD ingenting om tågtrafiken, utan bara om den samlade BNP-utvecklingen i vårt land.
Till saken hör då även att antalet invånare i Sverige nu ökar kraftigt till följs av flyktingströmmarna. Om den årliga ökningen skulle bli över 3,0 procent, kommer därmed BNP per invånare att minska (efter att ha stått still i flera år). Förvisso är detta inte ett rimligt mått på levnadsstandard, men det är åtminstone lite mer konkret än att bara räkna på BNP.

Vänsterdebattörer som hänvisar till positiva prognoser för BNP-utvecklingen riskerar att skjuta sig själva (och andra) i foten. För vad händer om prognoserna inte slår in? Skulle en sämre ekonomisk utveckling innebära att det blir lite mer okej med protektionism, nationalism och rasism? Risken finns att vänstern bäddar för en sådan rekyl, både på längre och kortare sikt, om man glatt börjar hänvisa till kortsiktigt glada BNP-prognoser från OECD.

Om god ekonomi är det starkaste argumentet för solidaritet med människor på flykt, vad säger man då när ekonomin vänder nedåt?

Samtidigt skriver min institutionskollega Lars Ahnland, utifrån sin kvantitativt inriktade forskning, att oron för en bostadsbubbla är berättigad:

Det finns ett statistiskt säkert samband mellan förekomsten av finansiella kriser och ökande privat skuldsättning två år före en kris. Det visar ekonometriska studier av de fyra djupa finanskriserna på 1920-, 1930-, 1990-, och 2000-talen. Undersökningen, som publiceras i kommande nummer av tidskriften Scandinavian Economic History Review, visar även att den privata skuldsättningen i förhållande till BNP aldrig varit högre än nu under Sveriges ­moderna finanshistoria (1900–2012).

Om samma sak skriver borgerliga ledarskribenten Adam Cwejman, med tidstypisk retorik, att “Sverige närmar sig stupet“:

Oavsett om vi går en krasch till mötes eller bara en värdeminskning på bostäder behöver Sverige förbereda sig. Inget land i Europa har en lika stor andel av befolkningen boende i lägenheter och hus som är köpta med lån som fortfarande betalas av. Det gör oss oerhört sårbara för priskrascher eller snabbt stigande räntor. /…/
Problemet med att förbereda sig på konsekvenserna av en bostadsbubbla är att ingen av reformerna är politiskt populära. En eventuell krasch upplevs av många svenskar som abstrakt och avlägsen. Det krävs därför en stor portion statsmannaskap och ansvarstagande från regeringen.

Kan sådana farhågor avfärdas som “alarmism”? Jag märker en sådan tendens från visst (partipolitiskt) vänsterhåll. Man värjer sig desperat mot allt tal om kris, sammanbrott och systemkollaps. Åtminstone när det finns en koppling till flyktingströmmarna. För retoriken är märkligt dubbel. Samma vänsterpartister fortsätter glatt att dela Andreas Cervenkas krönikor om hur “ekonomin närmar sig stupet” – som om finansbubblor och flyktingströmmar kunde analyseras frikopplat från varandra. Det kan de givetvis inte. De är förbundna på djupet, staten och kapitalet, i sina kriser.

Vi har att göra med en global krisdynamik som har spelat ut sig i ett distinkt mönster sedan 2008. Dit hör Europas politiska kris, som bottnar i skuldkrisen och eurofiaskot, som nu spelas ut i brutal protektionism och gränskontroller. Dit hör även den utveckling som lett fram till “världsinbördeskriget” i Mellanöstern, liksom till “putiniseringen” av länder som Ryssland, Turkiet och Ungern.

Även på en mer utplattat nationalekonomisk nivå uppmärksammas nu en koppling mellan flyktingströmmen och finansoron: “Flyktingström kan skynda på höjd styrränta“. Här handlar det alltså inte om de offentliga kostnaderna för att ta emot fler asylsökande. Det handlar om att flyktingströmmen, i det rådande ekonomiska systemet, får funktionen som en keynesiansk stimulansåtgärd. Den skapar ökad efterfrågan i Sverige, leder till minskad arbetslöshet och ökad inflation. Men detta är inte odelat positivt eftersom såväl inflationen som arbetslösheten är ojämnt fördelade. Därför talar nu vissa om att Riksbanken måste höja styrräntan i stället för att fortsätta sänka den. Detta lär få avgörande betydelse för vad som sker med bostadspriserna. En räntehöjning kan leda till bostadskrasch, en räntesänkning ökar sannolikheten för att kraschen blir ordentlig när den väl kommer.

Mot bakgrund av allt detta vet jag faktiskt inte vad jag tänker om Isobels slutsats. Nog är det så att rädslan och otryggheten kan främja det sämsta i oss. Jag tror verkligen på att tänka i psykologiska termer. Men då vill jag ändå resa frågan om olika terapimetoder (och nu talar jag inte om olika politiska “lösningar” utan är kvar i frågan om psykologisk krishantering och frågan om förnekelse).

Är det verkligen bättre att förtränga otryggheten genom “positivt tänkande” än att ta itu med dess underliggande orsak?

av rasmus den November 13, 2015 11:42