July 12, 2014

DFRI.se

Uppdatering om Netclean och Turkiet

Under Almedalsveckan publicerades ett flertal artiklar om det svenska företaget Netclean i dagspressen. Nyheterna i SR:s P3 tog upp problemet och DFRI medverkade. Vidare har vi fått reda på att Netclean redan har den egyptiska regeringen som kunder. Trots den … Continue reading

av andreas den July 12, 2014 12:34

July 09, 2014

Wikimedia Sverige

Wikipediapedagogens viktiga kunskaper

Elever har alltid producerat som en del av sitt skolarbete, men det är något signifikant med att elever nu med sitt skolarbete kan vara kunskapsproducenter i det offentliga medielandskapet, genom att bidra till Wikipedia.

Det finns en ömsesidighet i utbytet mellan skolans undervisning å ena sidan och Wikipedia å andra sidan. Elevers ansträngningar resulterar i tillgänglig kunskap för den stora allmänheten, samtidigt som skolarbetet genererar innehåll av god kvalitet som stärker Wikipediagmenskapens arbete. Det råder ingen tvekan om att läraren spelar en avgörande roll för det här framgångsrika samarbetet där skolan bidrar till fri kunskap.

Gymnasieskolans läroplan visar tydligt att skolan har ett uppdrag som syftar till att unga människor framgångsrikt ska kunna navigera verkligheten:

”Eleverna ska också kunna orientera sig i en komplex verklighet med stort informationsflöde och snabb förändringstakt. Deras förmåga att finna, tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktig. Eleverna ska träna sig att tänka kritiskt, att granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ. På så vis närmar sig eleverna ett vetenskapligt sätt att tänka och arbeta.”

För undervisningen är därmed Wikipedia en utmärkt plattform för att möta verkligheten med sin kunskap, kommunikation och analys. Dessutom sker det med moderna verktyg, något som styrdokumenten också föreskriver. Det är lärarens roll att planera, genomföra och utvärdera undervisningen med hänsyn till styrdokument, centralt ämnesinnehåll och elevers förutsättningar och behov. Undervisning är komplext.

Vi i Wikimedia Sverige jobbar därför för att underlätta den här processen. Vi håller som bäst på att sätta upp ett vägledande material på Wikipedia för lärare inom gymnasieskolan som vill ge eleverna möjligheten att utveckla sina kunskaper och förmågor i den autentiska kontext som Wikipedia innebär.

Vi arbetar också fram ett system med s.k. open badges som är ett sätt att ge lärare erkännande för pedagogiska insatser och kunnighet i att använda Wikipedia framgångsrikt i klassrummet. Det kommer också att finnas tillgängligt för att uppmärksamma och meritera elevers och studenters bidrag vilket innebär att de i sin tur kan synliggöra sina erfarenheter i andra sammanhang. Jag intresserar mig också mycket för den egenskap som Open Badges har som ett lärverktyg. Ett utarbetat badge system har fördelen att det gör olika nyckelmoment eller milstolpar överskådliga för den som står i kast med att ta sig an en ny uppgift.

Här är en skiss över hur det kan se ut för en lärare som vill arbeta med Wikipedia i klassrummet. En förtrogenhet med grunderna så som Wikipedias grundprinciper, redigering och gemenskapen är en förutsättning. Som jag ser det återstår sedan några centrala pedagogiska uppgifter att lösa för att uppgiften ska blir framgångsrikt fullföljd:

Wikipediapedagogen_för_badges_(3).svg

Wikipediapedagogens kunskaper och pedagogiska arbete med att integrera Wikipedia i undervisningen.

  1. Det handlar om att förankra Wikipediauppgiften i styrdokument och medvetandegöra elever om vad undervisningen syftar till.

  2. Det innebär också en analys och ämnesinventering av vad som finns och vad som saknas i Wikipedias innehåll.

  3. Pedagogen har också förtroendet att låta Wikipedia vara ett verktyg för formativ bedömning genom att ge kontinuerlig feedback och kamratrespons.


Lärare som undervisar med Wikipedia är skickliga på många sätt, i sin förståelse för Wikipedia, undervisning och pedagogik, och det är kunskaper som Wikimedia Sverige både vill intyga och utbilda för. Förhoppningsvis kommer Open Badges kunna vara ett bra stöd för det.

 

Sara Mörtsell

Utbildningsansvarig, Wikimedia Sverige

 


av Sara Mörtsell den July 09, 2014 09:20

July 08, 2014

Copyriot

Krisen, del 144: Finns det inget samband mellan ekonomisk kris och fascism?

Påståendet att “högerextremism och ekonomisk kris hänger intimt samman” har diskuterats lite på Aftonbladets kultursida. Ordväxlingen är ett ganska bra exempel på två olika sätt att begripa krisen.

Först skrev Åsa Linderborg:

All forskning visar att högerextremism och ekonomisk kris hänger intimt samman. SD:s europeiska broderpartier föddes med oljekrisen 1973 och har vuxit lavinartat sen krisen satte in 2008. Massarbetslöshet och försämrade livsbetingelser skapar en rädsla hos de allra flesta att också själv snart falla fritt. Frustrationen, eller rakt av hatet, riktar sig mot invandrarna, antingen de ”lever på bidrag” eller kan tänka sig att jobba för fyrtio spänn i timmen.

En fullt giltig observation, vill jag hävda. Även om sambandet befinner sig på en ganska hög nivå av historisk abstraktion. Därför väcker det följdfrågor. Åsa Linderborg fortsätter:

Men Sverige har ju klarat sig förhållandevis bra genom de senaste årens kris, och ändå växer stödet för SD. Hur hänger det ihop?

Av någon anledning retade hennes resonemang upp kollegan Petter Larsson. Han skriver i sitt svar att Åsa Linderborg dammar av “vänsterns klassiska fascismtes, grundad i erfarenheterna från 30-talet”. Vilken tes som åsyftas är oklart. Om vi snackar om 1930-talets partikommunister (från Stalin till Trotskij), så företrädde de fascismteorier med följande kärna: det är den kapitalistklassen som står bakom fascismen. Vilket var och är en felaktig teori. Men det var inte den teori som Åsa Linderborg framförde.

Att hävda ett samband mellan fascism och kris är en sak.
Att hävda att en viss klass står bakom fascismen är en helt annan sak.
Påståendena går förvisso att kombinera. Många partikommunister har hävdat att kapitalisterna just i kristider tenderar att bli fascister, för att skydda sin position gentemot en arbetarklass som tenderar att bli extra revolutionär i kristider. Det är en usel teori. Men att den är felaktig betyder inte att det saknas samband mellan kris och fascism.

Petter Larsson anför sedan – i sant positivistisk anda – en drös med fakta, tänkta att vederlägga sambandet mellan fascism och ekonomisk kris. Han skriver:

I de värst drabbade krisländerna, Spanien, Portugal, Irland, finns till exempel inga framgångsrika högerradikala partier. Greklands Gyllene Gryning är undantaget, inte regeln.
Omvänt har de lyckats bra i hyggligt välmående länder som Schweiz, Danmark och Norge.
Ibland kan de rent av missgynnas av krisen. Dansk Folkeparti backade för första gången 2011 antagligen för att den ekonomiska politiken dominerade valrörelsen och trängde undan invandringen. Och under hela finanskrisen backade Fremskrittspartiet i val på val.
Tittar man lite i backspegeln kan man också konstatera att högerradikalerna i Europa fördubblade sina väljarandelar under 90-talet långt före finanskrisen.
Med andra ord: de kan gå bra eller dåligt, i både kristid och i uppsving.

Problemen med detta resonemang är två. För det första blandar Petter Larsson ihop lågkonjunktur med kris – han väljer att bortse från tanken på en mer långsiktig krisdynamik, där olika former av krismedvetande etablerar sig gradvis över årtionden. För det andra utgår han från att det samband, som han vill motbevisa, måste finnas på en nationell nivå.

Det stämmer att en rad länder som drabbats särdeles hårt av den ekonomiska krisen inte har utvecklat högerradikala partier (som om detta bara handlade om enstaka partier). Dessbättre finns det alltså inget automatiskt samband som slår in i varje enskilt krisland.
Samtidigt har högerradikala partier haft framgång även i länder som hör till krisens kortsiktiga vinnare. Detta motbevisar inte tesen om ett samband mellan kris och fascism. Tvärtom. Det är ju ett exempel på sambandet!

En nyckel finns i rädslan att falla, som nämns av Åsa Linderborg och som vi tidigare diskuterat här i krisserien. Det finns ingenting paradoxalt i att fascismen i kristid får en särskild grogrund i de någorlunda välbeställda grupper som börjar känna hur löst de trots allt hänger.

Sambandet handlar inte så mycket om fattigdom, utan om rädslan för att förlora sina privilegier. Därför förefaller det som att fascistiska idéer har en särskild grogrund bland krisens kortsiktiga vinnare. Och det har ingenting att göra med den idén om att fascismen skulle vara en medveten skapelse av sluga kapitalister.

flattr this!

av rasmus den July 08, 2014 09:15

Kulturborgarrådet lovar bättring för Kulturtavlorna

Efter att jag uppmärksammat i Expressen hur Stockholms kulturtavlor missbrukas till bensinreklam, svarar nu kulturborgarrådet Madeleine Sjöstedt (FP). Dessbättre håller hon med om att det blivit fel. Hon skriver:

Rasmus Fleischers observation visar att urvalskriterierna och tolkningen av dessa behöver stramas upp så att kulturtavlorna blir just den marknadsföringsplats som det fria kulturlivet behöver.

Vad detta betyder i praktiken återstår att se. Nu drivs alltså kulturtavlorna av Sarrasso AB, som vunnit en upphandling med väldigt vaga kriterier. Om det går att vässa kriterierna innan kontraktet löper ut vet jag inte. Men hur tydliga kriterier som än formuleras på ett papper, kommer det i praktiken att finnas fall där det är orimligt att överlåta det kulturpolitiska beslutet åt ett reklamskyltsföretag.

flattr this!

av rasmus den July 08, 2014 06:53

July 07, 2014

Ubuntu.se

Open source tools: Five outstanding audio editors

Whether you're producing podcasts or creating highly sophisticated sound recordings, one of these open source apps will suit your needs.

A solid audio editor might not seem to belong at the top of your must-have list. It is, however, a tool that can go a long way toward helping you with your business. How? With an audio editor, you can add audio to your business website, create and edit a podcast to help promote your service or product, record and submit audio for radio ads, and more. But what software titles are available from the open source community? Believe it or not, some of the finest audio editors available are open source and offer power and options you might expect only in costly, proprietary software.

July 07, 2014 12:13

July 06, 2014

Copyriot

Bensinreklam på kulturtavlor

I dagens Expressen skriver jag om haveriet på Kulturtavlorna, alltså det tusental reklamskyltar som Stockholms stad tillhandahåller åt kulturinstitutionerna. Nu har plötsligt ett bensinbolag givits tillträde till denna attraktiva reklamplats. Allt de behövde göra var att sätta upp några små tavlor med konstnärlig utsmyckning på sina bensinstationer – alltså ett kulturinslag fullt jämförbart med hissmusiken på ett hotell.

Att det kunde gå så snett beror på att Stockholms stad har lagt ut Kulturtavlorna på entreprenad. Inte bara de praktiska delarna, utan även det kulturpolitiska beslutet om vem som ska få annonsera har överlåtits till ett reklamskyltsföretag. Jag tror att det finns vissa kulturpolitiska lärdomar att dra av detta och jag hoppas att ansvariga politiker vill förklara hur de egentligen tänkte i upphandlingen.

flattr this!

av rasmus den July 06, 2014 14:38

Nicklas Lundblad

The end of Solvay?

I remember first reading about quantum physics with a sense of relief and liberation: the world was not a humean table of billiards, but a probabilistic chaos of possibilities. Now, since I have come to be much less convinced that probabilistic chaos is more free than deterministic order, but at some less reflective level I have always felt that if chance is at the root of things that would be, well, a good thing. Determinism always seemed a dreary proposition. It now turns out that this may have been a temptation shared by the Solvay-conferences dominant flank when they sketched out their view of what the world is based on quantum physics. Einstein famously objected that he felt uncomfortable with the randomness of it all in his comment “God does not play dice” – but Bohr dismissed that with asking that Einstein not tell God what to do. In a new article in Wired we can now read about deterministic accounts of quantum physics, and maybe, just maybe, we learn again that betting against the smartest person in the room is never a good thing to do. We also, however, are back at the drawing table from a philosophical viewpoint: if the world is deterministic – does it matter what we do? Were we determined to ask that question and to then act in a certain way in answering it and drawing our conclusions from it? Is there any space for meaning in an oil-droplet universe? Answers range from Chalmer’s notion of consciousness as a basic force in the universe to an in-depth study of the language games we are playing and how they are related – and why no single one has precedence over any other. A longer discussion. But one that suddenly became more interesting again – as the philosophical ramifications of the deterministic worldview in physics have remained largely unexplored since Solvay.

av nicklas den July 06, 2014 06:11

July 05, 2014

Ubuntu.se

20 things to do after installing Elementary OS 0.2 Luna

Elementary OS is another very cool linux distro based on Ubuntu. It has an intense focus on visual design and user experience. It comes with its own desktop environment called Pantheon that is designed to resemble mac.

In this post we are going to tweak elementary OS right after a fresh installation and also install some essential apps to fully load the desktop for the best experience.

1. Enable all software repositories

Launch the terminal by pressing Ctrl+Alt+T. Type in the following command and hit enter.

$ sudo software-properties-gtk

It shall launch the dialog box for configuring

July 05, 2014 17:57

July 04, 2014

Wikimedia Sverige

Fotokopieringstävling i sommar

Under hela sommaren pågår fototävlingen Då och Nu. Passa på att att delta i den när du har semester och kameran med dig och besöker intressanta platser. För att delta krävs lite förberedelser då det gäller att återskapa en ny version av en gammal bild. Så börja med att gå till Europeana och sök fram en bild som du vill använda som förlaga. Tips: avgränsa sökningen till endast bilder i vänsterspalten så hittar du lättare bra motiv. Sen gäller det att ta sig till den platsen och försöka ta en likadan bild. Detta gör att man lätt kan se vilka skillnader eller likheter som finns mellan då och nu, vilket är ett intressant och målande sätt att visualisera tidens gång. Här kan du se ett exempel på en gammal bild och en ny bild av Domkyrkan i Lund där transformationen av ytan kring den blir alldeles uppenbar.

Cirka 1880-1915 Bild: Lunds Domkyrka – kmb.16000200057195.jpg av okänd. Licens: Public domain.

Här finns också en film som visar hur du gör för att delta.


av Jan Ainali den July 04, 2014 15:39

July 03, 2014

Nicklas Lundblad

Notes from Brussels on Plato and Aristotle

I arrived in Brussels a few days ago, and am traveling back tonight. The city is in full summer dress, and as I was running through one of the parks I ran past beautiful roses and other flowers, their scent almost creating a separate section of time and space. There is something about scents, about the way in which they catch you off guard. I am here working, but will not bore you with details. It is a formative period in the history of the European Union, a new commission, a new parliament — Europe chooses what it wants to be. It is also a formative time in many member states, where the sorting through the consequences of the European elections in quite a few cases is now shading over into national elections. I follow the reports from friends and others in Almedalen and see that Sweden is in the midst of this transition – the discussions about welfare, tax, xenophobia, immigration, education and health care both intense and wide-ranging. With the events in the Ukraine, defense also finds itself on the agenda, much to the surprise of many who would have expected that this issue would never figure on the national scene in Sweden.

I sat yesterday looking at the view from the terrace at the Sofitel, following the skyline of Brussels, the strange mix of small, old houses and new, very 70s modern architectures melding into one single skyline, interrupted by the occasional church or highrise. There is something about cities, there is something about that way of organizing ourselves that really appeals to me. I am reading a monograph on Aristotle and Plato, and right now the author is discussing their views of politics – the utopian Platonist view (that led to so many disasters when implemented in reality) and the Aristotelian view that starts from the bottom and reasons from the individual. Aristotle, then, is usually thought to be the father of the modern democracy, indeed of modern statecraft and a science of the state. His work on collecting constitutions – pure comparative political science – is one example. And Plato in the meantime has been derided as the philosopher of dictators and monarchs – and indeed that is how he has been used. But it strikes me that there is something both magnificient and tragic in Plato’s view of politics. His visions, myths and ideal models in The Republic and Laws or the Stateman are all societies that start from the assumption of the good man, they all start from this notion that virtue is knowledge. The socratic analysis. Virtue is knowledge, and hence if we build a society that creates knowledge – we will get virtue. When we give up on Plato, we give up on the possibility of creating (through external means) the virtuous man.

And, sure, we may be better off without that idea, without that illusion. But that does not mean that the question Plato forced us to ask was wrong. Plato’s assumption then – read one way – is that if we do not assume virtuous men and women, well, then what we do in politics will always be mitigation and probably useless at that. His quip, that good men do not need good laws, and bad men will ignore good law, is a reductio ad absurdum of the view that we can hope for laws to underpin any ideal society. The battle between Plato and Aristotle, then, becomes not so much the battle between utopianism and democratic realism as it becomes a a battle between the hope for a virtuous man and the fear that virtue is unattainable. We are, thus, perhaps, better off with Aristotle, but that sets a series of important boundary conditions for all political systems and asks that we base them on the assumption of scarcity of virtue.

I think that in one sense that was why Aristotle had to also attack the issue of virtue in the Nicomachean ethics. He needed to find a concept of virtue that was not impossible, but real. The very idea of virtue as the mean is powerful not least because the existence of the extremes prove that there is a virtue, it is real, it is realizable. And then we can build our society on that, not on the ideal man, but on the mean, and – again reading the ethics – on friendship as a fundamental social mechanism.

Then the question becomes: what is the maximum size of social organism that can be constructed with virtue as a mean and friendship as the constituent mechanisms? The city?

 

av nicklas den July 03, 2014 11:30

Ubuntu.se

Linux Mint 17 "Qiana" KDE Review: Better than Kubuntu with pleasant aesthetics and superb performance

Linux Mint is one distro I always respect and adore as they seem to know better than others what an average user really wants in a Linux distro. Plus, it works on the majority hardware I have tried. The present LTS spin of Linux Mint, named "Qiana", is no exception and it is based on Ubuntu Trusty Tahr, with some Mint specific modifications. Consistency in user experience has been a hallmark of all previous Linux Mint releases I used and even the release notes of the present release don't talk of any drastic change, namely: "Linux Mint 17 is a long-term support release which will be supported until 2019. It comes with updated software and it brings refinements and many new features to make your desktop even more comfortable to use. The Update Manager was hugely improved.

July 03, 2014 06:40

July 02, 2014

DFRI.se

Öppet brev till Christian Berg, VD Netclean

Hej Christian Berg, Vi som står bakom det här öppna brevet är verksamma i Föreningen för Digitala Fri och Rättigheter (DFRI) som verkar mot censur och mot inskränkningar av människors grundläggande fri och rättigheter på internet. Vi har under lång … Continue reading

av andreas den July 02, 2014 16:29

Wikimedia Sverige

Translatewiki.net i rampljuset

Translatewiki.nets logotyp. Bild: Translatewiki.net logo.svg av Danny B. Licens: public domain.

For English, see below.

De flesta svenskar har en grundläggande engelskaförståelse, men långt ifrån alla kan arbeta obehindrat eller känner sig helt bekväma att använda språket. Därför är det viktigt att olika datorprogram anpassas för att även fungerar på svenska och andra språk. Det hjälper folk att undvika misstag och gör det enklare för användaren att arbeta snabbt och effektivt. Men hur går då detta till rent praktiskt?

För detta behöver de olika meddelandena i programvaran översättas var för sig. Detta kräver ofta en hel del eftertanke för att betydelsen ska blir rätt och för att språkbruket skall bli enhetligt rakt igenom. I öppen programvara sker detta arbete väldigt ofta av volontärer som kontrollerar varandras arbete. Detta gör det möjligt att för en väldigt låg kostnad få översättningar till hundratals olika språk, inklusive minoritetsspråk som de kommersiella aktörerna aldrig skulle fokusera på. Exempelvis översätts MediaWiki, programvaran som används i alla Wikimedias projekt, på detta sätt. Då MediaWiki utvecklas i en snabb takt med mängder av nya meddelanden varje månad är det viktigt för oss att vi har en stor och aktiv gemenskap av översättare så att allt fungerar på alla språk. Vi anser alltså att detta är värdefullt för fri kunskap. Men vad kan då Wikimedia-rörelsen göra för att utveckla denna översättargemenskap?

Glädjande nog kommer vi på Wikimedia Sverige att påbörja ett nytt projekt som med stöd från Internetfonden (.Se). Internetfonden stödjer olika projekt som förbättrar Internets infrastruktur, och vårt projekt är i linje med deras mål. Vi kallar projektet lite snärtigt för “En expandering av translatewiki.net – Förbättrad svensk lokalisering av öppen källkod, för enklare onlinedeltagande”. Detta är extra kul då Wikimedia Sverige inte tidigare haft något projekt som fokuserar på denna viktiga del av användarupplevelsen. Här kommer vi att lära oss många nya saker som vi kommer att försöka dela med andra som gillar öppen programvara och förbättra translatewiki.nets infrastruktur. Översättningsplattformen translatewiki.net har för närvarande 27 program upplagda, vilka översätts till 213 språk av över 6 400 volontärer från hela världen.

Vi kommer att genomföra projektet tillsammans med Umeå universitet samt MetaSolutions AB och med stöd från utvecklare av translatewiki.net, som är anställda av Wikimedia Foundation i USA. Inom ramen för projektet kommer vi att arbeta med flera spännande saker! Tillsammans kommer vi att:

 • Arbeta för att bygga upp en större gemenskap av svensktalande översättare på translatewiki.net;
 • Designa ett system för Open Badges och undersöka hur det kan integreras i MediaWiki-programvaran;
 • Färdigställa översättningarna till svenska för minst fem av de återstående program som finns där;
 • Förbättra användarvänligheten genom att inventera och förtydliga dokumentation, vilket kommer att gynna hela translatewiki.net;
 • Umeå universitet kommer att forska på delar av vårt projekt så att vi får en djupare förståelse för processerna (den exakta inriktningen är ännu inte bestämd); samt
 • Lägga till MetaSolutions program EntryScape för översättning på translatewiki.net och dokumentera hur det gick. Denna fallstudie kommer förhoppningsvis att identifiera flaskhalsar och göra det lättare för andra att lägga till sina projekt. För att kunna lägga till EntryScape kommer MetaSolutions även att skriva den nödvändiga koden för att göra det enklare för liknande program att läggas upp på platformen.

Vi kommer även att anordna flera översättningssprint för att gemensamt översätta så många meddelanden som möjligt. Självklart kan man alltid delta på distans! Vi prövade att genomföra översättningssprint förra året och såg då ett tydligt värde av att sitta tillsammans då det gjorde arbetet roligare och det blev enklare att komma fram till lämpliga översättningar för de klurigaste meddelandena. Alla är inbjudna till att hjälpa till och vi guidar er gärna rätt om ni är nya på translatewiki.net om ni är nya där. Skicka bara ett mail eller slå en pling!

Mvh,

John Andersson
Projektledare
Wikimedia Sverige
john.andersson@wikimedia.se
073-3965189

 

English

Translatewiki.net in the Swedish spotlight

Translatewiki.net’s logotype. Image: Translatewiki.net logo.svg by Danny B. License: public domain.

Most Swedes have a basic understanding of English, but many of them are far from being fluent. Hence, it is important that different computer programs are localized so that they can also work in Swedish and other languages. This helps people avoid mistakes and makes the users work faster and more efficienttly. But how is this done?

First and foremost, the different messages in the software need to be translated separately. To get the translation just right and to make sure that the language is consistent requires a lot of thought. In open source software, this work is often done by volunteers who double check each other’s work. This allows for the program to be translated into hundreds of different languages, including minority languages that commercial operators usually do not focus on. As an example, the MediaWiki software that is used in all Wikimedia projects (such as Wikipedia), is translated in this way. As MediaWiki is developed at a rapid pace, with a large amount of new messages each month, it is important for us that we have a large and active community of translators. This way we make sure that everything works in all languages as fast as possible. But what could the Wikimedia movement do to help build this translator community?

We are happy to announce that Wikimedia Sverige is about to start a new project with support from Internetfonden (.Se) (the Internet Fund). The Internet Fund supports projects that improve the Internet’s infrastructure. The idea of translating open software to help build the translator community is in line with their goals. We gave the project a zingy name: “Expanding the translatewiki.net – ‘Improved Swedish localization of open source, for easier online participation’.” This is the first time that Wikimedia Sverige has had a project that focuses on this important element of the user experience. Here we will learn many new things that we will try to share with the wider community while aiming to improve the basic infrastructure on translatewiki.net. The translation platform translatewiki.net currently has 27 programs ready to be translated into 213 languages by more than 6,400 volunteers from around the world.

We will carry out the project in cooperation with Umeå University and Meta Solutions Ltd, with support from the developers of translatewiki.net (who are employed by the Wikimedia Foundation). We will be working on several exciting things and together we will:

 • Build a larger and more active community of Swedish-speaking translator on translatewiki.net;
 • Design a system for Open Badges and explore how it can be integrated with MediaWiki software. (Do let us know if you are working on something similar so that we can help each other!);
 • Complete translations into Swedish for at least five of the remaining programs that are on translatewiki.net;
 • Improve usability by inventorying and clarifying the documentation, something that will be done in cooperation with and will benefit the entire community on translatewiki.net;
 • Umeå University will conduct research on parts of the project so that we get a deeper understanding of the processes (what exactly they will focus their research on is yet to be determined); and
 • Add Meta Solutions’ program EntryScape for translation on translatewiki.net, and document the steps and how it went. This case study will hopefully identify bottle necks and make it easier for others to add their programs. MetaSolutions will also develop the necessary code to make it possible for similar programs to be added to translatewiki.net.

We will also organize several translation sprints where we can jointly translate as many messages as possible (you can also participate remotely). Last year we organized a translation sprint and discovered real value in sitting together. It made the work more enjoyable and it made it easier to arrive at the appropriate translations for the trickier messages. If you would like to be involved in the Swedish translations, please get in contact with us!

Kind regards,

John Andersson
Project Manager
Wikimedia Sverige
john.andersson@wikimedia.se
073-3965189


av jopparn den July 02, 2014 15:02

Ubuntu.se

Why XFCE is the Best Linux Desktop

XFCE earn one pundit's Best Linux Desktop for its ease of use and repair, and its facility with older systems.

I have used various Linux desktop environments over the years: GNOME, KDE, LXDE and XFCE. As for the best Linux desktop? Each experience has its advantages. Some Linux desktops offer lots of glamour and neat effects, while others provide a solid (be it simpler) user experience without making

July 02, 2014 07:18

July 01, 2014

DFRI.se

Netclean och Turkiet

Företaget Netclean har nyligen hamnat i fokus då de har landat en jätteaffär med den turkiska regeringen, värd 40 miljoner euro. Företaget tillverkar utrustning vars primära syfte är att stoppa barnpornografi, men utrustningen kan också användas för att blockera annat … Continue reading

av andreas den July 01, 2014 12:24

June 30, 2014

Ubuntu.se

Test LXQt (Upcoming Version of the LXDE Desktop) on Ubuntu

En ny lättviktig skrivbordsmiljö är på väg, det är LXDE-Qt och Razor-qt som har slagits samman till LXQt. Observera att LXQt kanske inte är helt färdigt.

One of the official derivatives of Ubuntu is Lubuntu, a version that is designed to use less system resources. To do this, Lubuntu uses the lightweight desktop LXDE, plus a selection of light applications.

The next version of LXDE will be based on LXQt, which is itself the result of the merge between the LXDE-Qt and the Razor-qt projects. The first developer release of the new desktop was recently published, and the project has posted packages for most of the mainstream distributions.

To test LXQt on Ubuntu

June 30, 2014 17:34

Wikimedia Sverige

Örebro – på cykel (utan cykel)

Örebro slott. Foto: Arild Vågen. Licens: CC BY-SA 3.0

Den 24 maj reste vi, Einar Spetz och Arild Vågen, till Örebro i syfte att öka Wikimedia Commons bestånd av bilder med motiv från staden. Föreningen Wikimedia Sverige understödde fotoutflykten med ett så kallat minibidrag, vilket täckte kostnaderna för tågresa Stockholm – Örebro. Vi hade som målsättning att fotografera alla byggnadsminnen och byggnader som fanns med i bebyggelseregistret.

Örebro på eller utan cykel?

På förhand hade vi sett för oss, hur vi skulle hyra cyklar för att i rask kunna cirkulera i Närkestaden. Ett liknande koncept hade vi prövat tidigare, i Gävle hösten 2013. Vi kallade tilltaget då ”Gävle på cykel” vilket även var namnet på den övergripande Commons-kategorin med bilder från resan. Till Gävle tog vi med egna cyklar eftersom både SL pendeltåg och Upptåget tillåter cykel ombord. Vi var tillfreds med fotoskörden i Gävle. Lördag 24 maj tog vi sikte på en uppföljning – ”Örebro på cykel”. Oklanderliga cyklar fanns att hyra på turistbyrån, men vi bestämde oss för att genomföra uppdraget till fots.

Fördelen med promenaden till turistbyrån där vi inte hyrde cyklar men fick goda råd var att vi fick tillfälle att fotografera två av Sveriges mest omskriva efterkrigsbyggnader. Det brutala kvarteret ”Krämaren” och det mer förfinade medborgarhuset. Bägge skapades av samma arkitekter, bröderna Erik och Tore Ahlsén.

Kvarteret Krämaren. Foto: Arild Vågen. Licens: CC BY-SA 3.0

Planering

Några dagar innan lovade väderprognosen vackert fotoväder samt värmebölja. Några dagar innan hade vi studerat bebyggelseregistret och fornminneskartan. Enligt principer liknande dem för stadsorientering ritades fotoobjekten på en karta. Vi begränasade oss till stadskärnan. Med i bagaget hade Arild utrustning lånad ur föreningens teknikpool: Nikonkameran med objektiv och GPS. Einar använde egen kamera, Canon EOS 650D.

Genomförande

Från järnvägsstationen gick vi österut, mot Järnvägsgatan där flera av stadens rättsvårdande instanser återfinns, bland annat Rättscentrum med tingsrätt och polishus. Vi tog sedan Storgatan söderut, mot Svartån, flödet som delar stadskärnan i en nordlig och en sydlig del. Framme vid Henry Allards park ser man några av stadens sevärdheter: det ärevördiga slottet, Centralpalatset och teatern. Vi dröjde vid ån ett slag, på utkik efter intressanta fotovinklar, med eller utan vatten som spegel åt motiven. Vi gick förbi Allehandaborgen (även kallat gamla Sparbankshuset), fram till frimurarlogen.

Vi avslutade dagen med att fotografera Örebros stolthet, vattentornet Svampen. Foto: Einar Spetz. Licens: CC BY-SA 3.0

Vi vände om och korsade ån via Storbron, för att sedan gå längs vattnet förbi Trefaldighetskyrkan, konserthuset och Post- och telegrafstationen, S:t Nikolai kyrka med tillhörande församlingshem, ett hus som uppges vara en av stadens äldsta kvarvarande byggnader. Kyrkan var olåst, varför vi kunde fotografera några av inventarierna, däribland dopfunten och altartavlan – allt till tonerna av ett musikaliskt divertissemang som repeterades av två Örebromusiker. Vid Rådhuset intill Drottninggatan pågick slutspurten i EU-valrörelsen. Inget fel i sig, men utställare, kampanjvagnar och företrädare för de politiska partierna skymde delar av motivet. Ett styke söderut på Drottninggatan ligger Våghustorget. Där fanns flera eftersöka motiv: det kanske mest iögonfallande Krämaren, ett handelscentrum i brutalistisk stil samt Våghuspumpen. Ytterligare en bit söderut återfinns multilokalen Medborgarhuset, vari i både Turistbyrån och Hjalmar Bergmanteatern huserar. Intill låg stadsbibliotekets huvudavdelning. Vi gick vidare till adressen Nygatan 51. Fastigheten är mer bekant som Adolf Kjellströms hus, en idag en bebodd stadsvilla, vars ägare vi hade nöjet att samspråka med innan vi gick norrut till Länsmuseet för att fortsätta över Kanslibron för att fotografera Arbetshuset och bebyggelsen kring Karolinska läroverket och konsten i Henry Allards park. Medan Einar gick på visning av slottet, begav sig Arild till Wadköpingsområdet, dit gångvägen ringlar utmed Svartån, genom delar av stadsparken. Därefter tillbaka för lunchpaus och fotografering av riksbankens hus. Efter ett avbrott på grund av ihållande regn gick vi till en bro, med för oss okänt namn, den mellan Allehandaborgen och Frimurarlogen för omfotografering av Trefaldighetskyrkan. Därefter gick vi vidare norrut till den pensionerade biografen Röda kvarn och Olaus Petri kyrka. Vi satte punkt med att ta bilder av stadens kanske synligaste landmärke: vattentornet Svampen.

Resultat

Rådhus. Slutspurt i EU-valrörelsen. Foto: Arild Vågen. Licens: CC BY-SA 3.0

Vi anträdde fotovandringen klockan 9.40 och avslutade cirka kl. 17.00. Under promenaden hann vi med att ta 155 bilder som redan efter några veckor användes i över 40 artiklar på Wikipedia. En intressant aspekt är att många av objekten i Örebro saknade moderna bilder, men hade utmärkta historiska bilder från olika arkiv. Nu kunde vi komplettera artiklarna med även moderna bilder, och vissa hur miljöerna och byggnaderna förändrats. Bra exempel är artiklarna Nämndhuset och Frimurarelogen.

Einar Spetz och Arild Vågen,
Mottagare av minibidrag


av Axel Pettersson den June 30, 2014 15:14

Copyriot

Krisen, del 143: Fronesis!

Nya numret av Fronesis har tema KRIS. Redaktionen uttrycker en strävan att gå bortom de avskilda diskussionerna om den ekologiska krisen (klimat och naturresurser), ekonomins kris (skuld och arbetslöshet) och demokratins kris (postpolitik och övervakning). Strävan är i stället att förstå dessa kriser som sammanlänkade uttryck för en övergripande systemkris. Med andra ord tycks det vara rekommenderad läsning för alla som har följt krisserien här på Copyriot.

“Värdekritisk kristeori – att tänka kapitalets sammanbrott”. Så lyder rubriken för mitt bidrag till detta krisnummer av Fronesis. Det handlar om alltså den förståelse av produktivkrafternas utveckling som lades fram av Robert Kurz i en banbrytande artikel från 1986, för att sedan utvecklas av en rad närstående teoretiker, främst i det tyska språkområdet. Jag diskuterar åter den utmaning som ligger i att tänka kapitalets sammanbrott utan att fastna i den traditionella marxismens hjulspår.

Artikeln kan läsas som en fortsättning på de två tidigare tidskriftsartiklar där jag försökt att presentera olika aspekter av den Wertkritik som förknippas med namn som Robert Kurz. Dessa artiklar finns återpublicerade i Tapirskrift. Jag tänker lägga upp allesammans på nätet inom kort. Men först vore det spännande om fler ville diskutera innehållet i nya Fronesis. Se till att skaffa den!

flattr this!

av rasmus den June 30, 2014 08:33

June 29, 2014

Påvels blogg

Spel för Linux

Jag har fått flera läsarfrågor om hur man snabbt lär sig terminalen i Linux.

Nu är det sommar och semester. Man ska inte ägna sig åt arbete och avancerade övningar och arbete. Därmed inte sagt att man inte kan använda terminalen…

Ett roligt sätt att fördriva sin semester är genom att spela datorspel. På senare år har det blivit enklare att spela i Linux. Steam har till exempel nu över 500 spel för Linux.

En sann Linuxanvändare föraktar givetvis grafiskt krims-krams och proprietära licenser som kan få datorn att börja brinna. En sann Linuxanvändare spelar givetvis i terminalen. Här är fem bra spel man enkelt kan installera och köra i Ubuntubaserade Linuxdistributioner.

1. Nethack

En Dungeoncrawler/rollspel som heter duga! Förlagan till Baldurs Gate och liknande grafiska spel.

Nethack är en klassisk Dungeoncrawler, stort, snyggt och mycket svårt!

Nethack är en klassisk Dungeoncrawler, stort, snyggt och mycket svårt!

Det är svårt och man måste läsa manualen för att ha en chans att ta sig igenom. För att komma åt manualen ger man kommandot:

man nethack

Manualen för Nethack är nästan lika rolig som själva spelet och innehåller allt man behöver för att överleva

Manualen för Nethack är nästan lika rolig som själva spelet och innehåller allt man behöver för att överleva

sudo apt-get install nethack-console

Starta i terminal med:

nethack

2. Moon-buggy

Ett slags racerspel på månen. Man kör sin lilla månlandare och ska undvika hål och andra hinder genom att hoppa. Mycket svårt och körkortet är helt klart i fara!

Moon-buggy blir otroligt svårt på litet högre nivåer! För den som vill öva fingerfärdighet och reaktionsförmåga är det ett måste

Moon-buggy blir otroligt svårt på litet högre nivåer! För den som vill öva fingerfärdighet och reaktionsförmåga är det ett måste

sudo apt-get install moon-buggy

Starta med

moon-buggy

3. Bastet

Tetris i terminalen!

Bastet är Tetris i terminalen

Bastet är Tetris i terminalen

sudo apt-get install bastet

bastet

4. BSD-Games

En stor samling spel och annan pyssel man inte får missa! Bland annat finns det skärmsläckare som man aktiverar om chefen kommer på att man spelar. Modulerna som ingår finns beskrivna här.

Här är skärmsläckaren rain ur BSD-games. Som alla vet är en snygg skärmsläckare ett måste då man arbetar i terminalen!

Här är skärmsläckaren rain ur BSD-games. Som alla vet är en snygg skärmsläckare ett måste då man arbetar i terminalen!

sudo apt-get install bsdgames

5. Ninvaders

Gamla arkadspelet Space Invaders i terminalen!

Ninvaders

sudo apt-get install ninvaders

ninvaders

Det finns massor av spel av hög klass för terminalen. En sida som försöker lista alla terminalspel finns här. En del är bara att installera rakt av medan andra kräver litet mer arbete.

flattr this!

flattr this!

av Påvel den June 29, 2014 07:56