Dessa har besökt www.allende.se rss

www.allende.se2013-11-28 10:25:11 - Konkurrensverket
www.allende.se2013-11-15 12:03:44 - Vänsterpartiet
www.allende.se2013-10-17 07:32:07 - Vänsterpartiet
www.allende.se2013-09-23 09:57:16 - Riksdagen
www.allende.se2013-09-16 10:07:50 - Försvarets Materielverk (FMV)
www.allende.se2013-09-09 14:05:12 - Försvarsmakten
www.allende.se2013-08-29 11:23:02 - Svenska Institutet
www.allende.se2013-08-29 09:17:53 - Kriminalvården
www.allende.se2013-06-30 17:06:16 - Kriminalvården
www.allende.se2013-06-24 09:42:50 - Migrationsverket
www.allende.se2013-06-24 09:42:38 - Migrationsverket
www.allende.se2013-06-14 13:04:50 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
www.allende.se2013-06-06 16:55:25 - Migrationsverket
www.allende.se2013-06-04 14:08:29 - Riksdagen
www.allende.se2013-06-04 14:07:49 - Riksdagen
www.allende.se2013-05-31 10:17:15 - Migrationsverket
www.allende.se2013-05-31 10:16:44 - Migrationsverket
www.allende.se2013-04-05 10:55:45 - Försäkringskassan
www.allende.se2013-03-15 10:10:53 - Försäkringskassan
www.allende.se2013-03-07 14:36:35 - Riksdagen
www.allende.se2013-03-07 09:44:10 - Riksdagen
www.allende.se2013-03-06 09:20:12 - Kriminalvården
www.allende.se2013-02-07 16:28:35 - Vänsterpartiet
www.allende.se2013-02-04 15:58:06 - Kriminalvården
www.allende.se2013-01-23 15:31:33 - Riksdagen
www.allende.se2013-01-23 15:30:11 - Riksdagen
www.allende.se2012-11-20 15:17:32 - Försvarsmakten
www.allende.se2012-11-07 12:56:32 - Åklagarmyndigheten
www.allende.se2012-09-28 11:43:45 - Moderata Samlingspartiet
www.allende.se2012-09-28 11:43:44 - Moderata Samlingspartiet
www.allende.se2012-09-20 08:40:45 - Kriminalvården
www.allende.se2012-08-28 09:10:30 - Migrationsverket
www.allende.se2012-08-22 10:51:21 - Skatteverket
www.allende.se2012-08-15 14:52:14 - Konkurrensverket
www.allende.se2012-08-15 14:44:09 - Konkurrensverket
www.allende.se2012-08-09 19:28:14 - Kriminalvården
www.allende.se2012-08-07 10:48:20 - Riksdagen
www.allende.se2012-07-26 09:15:16 - Kriminalvården
www.allende.se2012-07-26 09:13:09 - Kriminalvården
www.allende.se2012-06-15 13:32:00 - Domstolsverket
www.allende.se2012-06-15 13:31:57 - Domstolsverket
www.allende.se2012-06-15 13:31:43 - Domstolsverket
www.allende.se2012-06-14 13:00:05 - Riksdagen
www.allende.se2012-06-05 08:31:56 - Domstolsverket
www.allende.se2012-05-21 10:03:30 - Moderata Samlingspartiet
www.allende.se2012-05-08 15:47:05 - Migrationsverket
www.allende.se2012-04-25 09:48:29 - Riksdagen
www.allende.se2012-04-18 11:54:26 - Kemikalieinspektionen
www.allende.se2012-04-17 11:10:00 - Riksdagen
www.allende.se2012-04-17 11:05:50 - Riksdagen
www.allende.se2012-04-16 15:41:06 - Riksdagen
www.allende.se2012-04-11 13:15:22 - Försäkringskassan
www.allende.se2012-04-09 12:35:58 - Riksdagen
www.allende.se2012-03-29 10:55:28 - Socialstyrelsen
www.allende.se2012-03-26 11:30:28 - Riksdagen
www.allende.se2012-03-26 08:07:06 - Lotteriinspektionen
www.allende.se2012-03-26 07:44:35 - Lotteriinspektionen
www.allende.se2012-03-22 16:14:02 - Riksdagen
www.allende.se2012-03-22 14:20:30 - Riksdagen
www.allende.se2012-03-22 13:59:04 - Riksdagen
www.allende.se2012-03-22 12:55:48 - Riksdagen
www.allende.se2012-03-22 12:35:30 - Riksdagen
www.allende.se2012-03-22 11:58:22 - Riksdagen
www.allende.se2012-03-22 11:49:40 - Riksdagen
www.allende.se2012-03-22 11:45:35 - Riksdagen
www.allende.se2012-03-22 11:37:03 - Riksdagen
www.allende.se2012-03-22 11:12:34 - Riksdagen
www.allende.se2012-03-22 11:08:34 - Riksdagen
www.allende.se2012-03-19 11:26:32 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
www.allende.se2012-03-16 13:38:18 - Centrala Studiestödsnämnden
www.allende.se2012-03-15 08:26:54 - Försäkringskassan
www.allende.se2012-03-05 14:58:37 - Försäkringskassan
www.allende.se2012-02-24 17:13:49 - Vänsterpartiet
www.allende.se2012-02-24 09:56:02 - Domstolsverket
www.allende.se2012-02-24 09:55:58 - Domstolsverket
www.allende.se2012-02-13 14:45:29 - Strålskyddsmyndigheten
www.allende.se2012-02-13 08:29:22 - Riksdagen
www.allende.se2012-02-09 16:15:52 - Försäkringskassan
www.allende.se2012-02-09 16:15:40 - Försäkringskassan
www.allende.se2012-01-16 12:36:25 - Försvarsstaben
www.allende.se2012-01-16 12:36:21 - Försvarsstaben
www.allende.se2011-12-25 14:09:11 - Tullverket
www.allende.se2011-12-02 11:27:54 - Försvarsmakten
www.allende.se2011-11-15 14:04:33 - Domstolsverket
www.allende.se2011-11-15 14:04:28 - Domstolsverket
www.allende.se2011-11-03 08:31:05 - Skatteverket
www.allende.se2011-10-27 13:48:32 - Skatteverket
www.allende.se2011-10-27 13:47:57 - Skatteverket
www.allende.se2011-10-27 13:46:16 - Skatteverket
www.allende.se2011-10-26 08:12:42 - Försäkringskassan
www.allende.se2011-10-25 15:33:32 - Riksdagen
www.allende.se2011-10-25 14:02:47 - Skatteverket
www.allende.se2011-10-25 12:47:51 - Riksdagen
www.allende.se2011-10-25 10:51:47 - Riksdagens Förvaltningskontor
www.allende.se2011-10-25 02:57:05 - Domstolsverket
www.allende.se2011-10-13 11:27:55 - Försvarshögskolan
www.allende.se2011-10-13 11:27:06 - Försvarshögskolan
www.allende.se2011-09-12 16:07:22 - Försvarets Materielverk (FMV)
www.allende.se2011-09-12 16:07:14 - Försvarets Materielverk (FMV)
www.allende.se2011-09-12 13:46:45 - Riksdagen
www.allende.se2011-09-12 10:23:45 - Försäkringskassan
www.allende.se2011-09-05 19:26:59 - Försvarsmakten
www.allende.se2011-09-05 08:26:34 - Skatteverket
www.allende.se2011-09-05 08:26:16 - Skatteverket
www.allende.se2011-09-05 08:25:46 - Skatteverket
www.allende.se2011-08-24 09:20:41 - Kriminalvården
www.allende.se2011-08-09 10:58:32 - Domstolsverket
www.allende.se2011-08-09 10:58:25 - Domstolsverket
www.allende.se2011-08-05 15:37:57 - Domstolsverket
www.allende.se2011-07-15 14:27:06 - Centrala Studiestödsnämnden
www.allende.se2011-07-04 14:53:04 - Försäkringskassan
www.allende.se2011-05-24 11:14:00 - Skatteverket
www.allende.se2011-05-16 17:43:19 - Försvarets Materielverk (FMV)
www.allende.se2011-05-13 09:40:53 - Riksarkivet
www.allende.se2011-05-10 12:07:20 - Vänsterpartiet
www.allende.se2011-04-29 10:07:38 - Patent och Registreringsverket
www.allende.se2011-04-29 10:07:23 - Patent och Registreringsverket
www.allende.se2011-04-26 14:23:57 - Migrationsverket
www.allende.se2011-04-08 10:22:52 - Rikspolisstyrelsen
www.allende.se2011-04-07 18:16:11 - Försvarets Materielverk (FMV)
www.allende.se2011-04-04 15:32:28 - Rikspolisstyrelsen
www.allende.se2011-04-04 15:32:23 - Rikspolisstyrelsen
www.allende.se2011-03-22 08:45:03 - Skolinspektionen
www.allende.se2011-03-19 04:23:23 - Kriminalvården
www.allende.se2011-03-08 14:15:52 - Skatteverket
www.allende.se2011-02-25 19:55:47 - Rikspolisstyrelsen
www.allende.se2011-02-25 09:46:40 - Skatteverket
www.allende.se2011-01-13 14:07:36 - Riksdagen
www.allende.se2011-01-11 09:28:31 - Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti
www.allende.se2011-01-04 15:46:25 - Domstolsverket
www.allende.se2010-12-30 15:01:01 - Skatteverket
www.allende.se2010-12-15 13:17:20 - Försvarsmakten LedTek Linköping
www.allende.se2010-12-15 13:17:15 - Försvarsmakten LedTek Linköping
www.allende.se2010-12-10 08:37:18 - Post- och Telestyrelsen
www.allende.se2010-12-10 08:27:03 - Post- och Telestyrelsen
www.allende.se2010-12-08 15:53:34 - Försäkringskassan
www.allende.se2010-12-08 15:53:25 - Försäkringskassan
www.allende.se2010-12-08 15:52:46 - Försäkringskassan
www.allende.se2010-12-03 12:22:35 - Domstolsverket
www.allende.se2010-12-03 12:22:29 - Domstolsverket
www.allende.se2010-11-29 21:06:59 - Riksdagen
www.allende.se2010-11-26 16:13:49 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
www.allende.se2010-11-25 16:23:12 - Domstolsverket
www.allende.se2010-11-23 18:19:51 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
www.allende.se2010-11-23 13:01:57 - Domstolsverket
www.allende.se2010-11-23 07:44:46 - Försvarsmakten
www.allende.se2010-11-19 11:45:27 - Migrationsverket
www.allende.se2010-11-18 09:14:12 - Migrationsverket
www.allende.se2010-11-18 08:41:44 - Migrationsverket
www.allende.se2010-11-18 07:22:35 - Migrationsverket
www.allende.se2010-11-17 15:43:10 - Migrationsverket
www.allende.se2010-11-17 15:38:38 - Migrationsverket
www.allende.se2010-11-17 14:21:06 - Migrationsverket
www.allende.se2010-11-17 14:14:53 - Migrationsverket
www.allende.se2010-11-17 14:04:02 - Migrationsverket
www.allende.se2010-11-17 13:51:40 - Migrationsverket
www.allende.se2010-11-17 13:46:48 - Migrationsverket
www.allende.se2010-11-17 13:38:02 - Migrationsverket
www.allende.se2010-11-17 13:28:44 - Migrationsverket
www.allende.se2010-11-17 13:26:40 - Migrationsverket
www.allende.se2010-11-17 13:19:57 - Migrationsverket
www.allende.se2010-11-17 13:19:21 - Migrationsverket
www.allende.se2010-11-17 13:18:57 - Migrationsverket
www.allende.se2010-11-17 13:17:02 - Migrationsverket
www.allende.se2010-11-17 13:15:23 - Migrationsverket
www.allende.se2010-11-17 13:12:51 - Migrationsverket
www.allende.se2010-11-17 13:11:13 - Migrationsverket
www.allende.se2010-11-17 13:10:25 - Migrationsverket
www.allende.se2010-11-17 13:10:22 - Migrationsverket
www.allende.se2010-11-17 13:09:17 - Migrationsverket
www.allende.se2010-11-17 13:05:55 - Migrationsverket
www.allende.se2010-11-17 13:05:55 - Migrationsverket
www.allende.se2010-11-17 13:05:34 - Migrationsverket
www.allende.se2010-11-17 13:05:20 - Migrationsverket
www.allende.se2010-11-17 13:05:15 - Migrationsverket
www.allende.se2010-11-17 13:05:08 - Migrationsverket
www.allende.se2010-11-17 13:05:02 - Migrationsverket
www.allende.se2010-11-17 13:04:55 - Migrationsverket
www.allende.se2010-11-17 13:03:05 - Migrationsverket
www.allende.se2010-10-25 16:09:57 - Vänsterpartiet
www.allende.se2010-10-25 11:40:18 - Riksdagen
www.allende.se2010-10-25 10:53:54 - Vänsterpartiet
www.allende.se2010-10-25 10:53:48 - Socialstyrelsen
www.allende.se2010-10-22 13:20:34 - Vänsterpartiet
www.allende.se2010-10-22 13:20:10 - Vänsterpartiet
www.allende.se2010-10-21 18:37:34 - Riksdagen
www.allende.se2010-09-20 12:38:54 - Migrationsverket
www.allende.se2010-09-20 12:37:50 - Migrationsverket
www.allende.se2010-08-25 16:20:18 - Tullverket
www.allende.se2010-08-25 16:19:23 - Tullverket
www.allende.se2010-08-25 16:19:07 - Tullverket
www.allende.se2010-08-25 16:17:20 - Tullverket
www.allende.se2010-08-25 16:16:51 - Tullverket
www.allende.se2010-08-05 10:05:52 - Kustbevakningen
www.allende.se2010-08-04 14:23:56 - Riksarkivet
www.allende.se2010-07-22 08:54:16 - Centrala Studiestödsnämnden
www.allende.se2010-07-05 08:53:49 - Skatteverket
www.allende.se2010-06-16 08:59:50 - Vänsterpartiet
www.allende.se2010-06-16 08:58:24 - Vänsterpartiet
www.allende.se2010-06-10 11:04:16 - Domstolsverket
www.allende.se2010-06-09 17:41:34 - Försvarets Materielverk (FMV)
www.allende.se2010-06-09 17:41:21 - Försvarets Materielverk (FMV)
www.allende.se2010-06-08 13:27:24 - Domstolsverket
www.allende.se2010-06-07 13:24:41 - Moderata Samlingspartiet
www.allende.se2010-06-07 13:24:02 - Moderata Samlingspartiet
www.allende.se2010-06-07 11:37:51 - Försvarshögskolan
www.allende.se2010-06-07 11:30:24 - Domstolsverket
www.allende.se2010-06-03 14:02:18 - Domstolsverket
www.allende.se2010-06-03 08:16:25 - Skatteverket
www.allende.se2010-06-01 12:04:06 - Skatteverket
www.allende.se2010-06-01 10:33:01 - Åklagarmyndigheten
www.allende.se2010-05-29 18:31:48 - Försvarsmakten
www.allende.se2010-05-24 13:22:30 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.allende.se2010-05-24 12:43:14 - Försvarets Radioanstalt FRA
www.allende.se2010-05-19 15:55:23 - Domstolsverket
www.allende.se2010-05-17 08:33:46 - Försvarets Materielverk (FMV)
www.allende.se2010-05-12 13:30:53 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.allende.se2010-05-11 14:31:45 - Skatteverket
www.allende.se2010-05-11 14:31:33 - Skatteverket
www.allende.se2010-05-11 14:31:17 - Skatteverket
www.allende.se2010-04-28 10:39:51 - Skatteverket
www.allende.se2010-04-27 10:15:43 - Försäkringskassan
www.allende.se2010-04-19 18:55:51 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.allende.se2010-03-18 13:19:11 - Migrationsverket
www.allende.se2010-02-04 13:12:09 - Försäkringskassan
www.allende.se2009-12-02 10:38:32 - Patent och Registreringsverket
www.allende.se2009-12-01 12:03:19 - Vänsterpartiet
www.allende.se2009-11-24 14:50:27 - Kustbevakningen
www.allende.se2009-10-22 16:19:20 - Rikspolisstyrelsen
www.allende.se2009-10-22 16:18:48 - Rikspolisstyrelsen
www.allende.se2009-10-13 17:06:31 - Skatteverket
www.allende.se2009-10-08 10:56:12 - Försäkringskassan
www.allende.se2009-10-08 10:55:47 - Försäkringskassan
www.allende.se2009-10-06 13:38:00 - Patent och Registreringsverket
www.allende.se2009-10-05 13:31:49 - Försäkringskassan
www.allende.se2009-10-05 13:31:18 - Försäkringskassan
www.allende.se2009-10-02 12:50:51 - Rikspolisstyrelsen
www.allende.se2009-09-14 14:48:00 - Rikspolisstyrelsen
www.allende.se2009-09-14 08:31:55 - Skatteverket
www.allende.se2009-09-14 08:28:29 - Skatteverket
www.allende.se2009-09-14 08:23:02 - Skatteverket
www.allende.se2009-09-11 12:57:34 - Skatteverket
www.allende.se2009-09-11 11:06:17 - Vänsterpartiet
www.allende.se2009-08-26 14:48:46 - Post- och Telestyrelsen
www.allende.se2009-08-26 14:38:00 - Rikspolisstyrelsen
www.allende.se2009-08-26 13:21:49 - Försäkringskassan
www.allende.se2009-08-26 09:37:11 - Åklagarmyndigheten
www.allende.se2009-07-17 11:59:08 - Rikspolisstyrelsen
www.allende.se2009-07-17 11:58:39 - Rikspolisstyrelsen
www.allende.se2009-06-30 15:44:24 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.allende.se2009-06-09 09:50:32 - Skatteverket
www.allende.se2009-05-19 10:47:18 - Migrationsverket
www.allende.se2009-05-12 11:23:45 - Försäkringskassan
www.allende.se2009-05-12 11:23:26 - Försäkringskassan
www.allende.se2009-05-06 15:21:07 - Försäkringskassan
www.allende.se2009-05-06 15:20:59 - Försäkringskassan
www.allende.se2009-05-04 12:40:27 - Försvarets Radioanstalt FRA
www.allende.se2009-04-29 17:39:58 - Vänsterpartiet
www.allende.se2009-04-28 16:13:46 - Post- och Telestyrelsen
www.allende.se2009-04-14 20:31:43 - Försäkringskassan
www.allende.se2009-04-14 20:31:21 - Försäkringskassan